Northtec MTB Zimą
Zaloguj się
Regulamin cyklu Mazovia MTB Zimą 2016

1. Cel cyklu:
- kontynuacja rozpoczętego w 2010 roku cyklu zimowych maratonów rowerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
- popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
- promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce.
2. Organizator.
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak:
- adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
- tel.: 533 005 212
- nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
Strona internetowa cyklu: www.MazoviaMTB.pl/zima.
e-mail: biuro@MazoviaMTB.pl
- tel. alarmowy 609 084 184


3. Kalendarz imprez.

22.01 (niedziela)Jabłonna (Chotomów)
05.02 (niedziela)Karczew
26.02 (niedziela)Mrozy
12.03 (niedziela)Długosiodło


4. Warunki uczestnictwa.
Northtec MTB Zimą jest cyklem imprez rowerowych rozgrywanych we wskazanych terminach. Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem cyklu będzie osoba spełniająca następujące warunki:
a) Dokona rejestracji poprzez:
- zgłoszenie za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie formalności w biurze zawodów
lub
- zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnienie formalności.
b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być dokonana:
w formie gotówkowej w kasie biura zawodów
lub
w formie przelewu na konto:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę danej edycji (np. Northtec MTB Zimą 2016) bądź nazwę pakietu.
Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. Dokonanie opłaty startowej przelewem bez wpisania nazwy danej edycji skutkuje zaksięgowaniem jej na najbliższy maraton w cyklu.
W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów lub posiadając już zestaw startowy może dokonać rejestracji on-line (poprzez zgłoszenie udziału w swoim profilu w Cyklopedii i otrzymanie zwrotnego maila potwierdzającego rejestrację) lub skorzystać z rejestracji telefonicznej. Terminy rejestracji telefonicznej przed każdą z edycji podawane są na stronie Organizatora. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie umieszczony w wynikach.
c) podpisze Oświadczenie. Oświadczenie obowiązuje na wszystkie edycje cyklu Northtec MTB Zimą 2016
Wzór Oświadczenia:
Northtec MTB Zimą 2016
„Zapoznałem się z regulaminem cyklu Northtec MTB Zimą na sezon 2016, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych” oraz
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Zawodnicy podczas maratonu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach tegorocznego cyklu. Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Numer ID zawodnika Data i podpis
…………………………….. ………………………………………..
(wypełnia pracownik biura) (czytelny podpis zawodnika)
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, albo podczas jego pobytu w miasteczku sportowym w czasie maratonu. Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze zawodów i podpisać stosowne Oświadczenie. Osoba, która jest uczestnikiem cyklu, a na danej edycji staje się „Opiekunem” powinna zdjąć zestaw startowy i przypiąć tabliczkę przeznaczoną wyłącznie dla Opiekunów (dostępną w biurze zawodów).
Oświadczenie dla zawodnika niepełnoletniego:
OŚWIADCZENIE Northtec MTB Zimą 2016
przedstawiciel ustawowego rodzica/opiekuna prawnego
dotyczącego zawodnika poniżej 18 roku życia
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………..………………………………………………….
/imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/
legitymujący/a się dowodem tożsamości…………………………… nr ……………………..wydanym przez ……………………………………. Zamieszkały/a w...........................................niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem ustawowym …………………………………………………………..
/imię i nazwisko osoby nieletniej/
urodzonego/ej dnia ………………………………….. roku i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w wyścigu rowerowym w cyklu Northtec MTB Zimą w 2016 r. Oświadczam także, że mój/ja podopieczny/a cieszy się dobrym zdrowiem, nie ma przeciwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach mtb. Jednocześnie oświadczam, że mój/ja podopieczny/na startuje w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność.
…………………………………………………
/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/
d) Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
e) Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

Opłaty.
• 50 zł - opłata ulgowa za jednorazowe uczestnictwo (uiszczona na minimum 10 dni przed maratonem).
• 70 zł - normalny koszt jednorazowego uczestnictwa w zawodach.
• 80 zł - w dniu startu do godz. 10.30, koszt jednorazowego uczestnictwa, dokonywany wyłącznie w formie gotówki bezpośrednio w kasie Biura Zawodów.
• 50 zł - opłata dla zawodników do lat 18 - rocznik urodzenia 1999 i młodsi (niezależnie od terminu wpłaty).
• 50 zł - opłata dla osób powyżej 65 roku życia - rocznik 1951 i starsi (niezależnie od terminu wpłaty).
• 30 zł - opłata za dystans Hobby (niezależnie od terminu wpłaty).
• 10 zł - opłata od Opiekuna osoby niepełnoletniej na dystansie Hobby.
• 20 zł - zestaw startowy (numer startowy i czip) - zestaw startowy przechodzi na własność uczestnika.

- Zawodnicy z dystansu Hobby mają możliwość wypożyczenia zestawu startowego wraz z tabliczką dla Opiekunów po wpłaceniu kaucji 20 zł. Zestaw musi być zwrócony wyłącznie w dniu startu, do godz. 15:00.

- Zestaw obowiązuje na wszystkich czterech edycjach cyklu zimowego Northtec MTB Zimą 2016.
Pakiety:
• 160 zł - pakiet startowy Max Zima (na dystansach Mega i Fit) - zawodnik otrzymuje:

- uczestnictwo we wszystkich czterech etapach cyklu Northtec MTB Zimą 2016,
- upominek dla posiadaczy Pakietów Max (odbiór w biurze zawodów),
- bezpłatny zestaw startowy (numer startowy i czip),
- upominek do zestawu startowego (odbiór w biurze zawodów)

• 140 zł - pakiet startowy Max Junior (rok urodzenie 1999 i młodsi) i Max Senior (rok urodzenia 1951 i starsi) - zawodnik otrzymuje:

- uczestnictwo we wszystkich czterech etapach cyklu Northtec MTB Zimą 2016,
- upominek dla posiadaczy pakietu Max (odbiór w biurze zawodów),
- bezpłatny zestaw startowy (numer startowy i czip),
- upominek do zestawu startowego (odbiór w biurze zawodów)

• 85 zł - pakiet startowy „Max-Hobby” - zawodnik otrzymuje:
- uczestnictwo we wszystkich czterech etapach cyklu Northtec MTB Zimą 2016,
- upominek dla posiadaczy pakietu Max (odbiór w biurze zawodów),
- bezpłatnie zestaw startowy (numer startowy i czip),
- upominek do zastawu startowego.
Posiadacze wszystkich rodzajów pakietów Max po dopełnieniu podstawowych formalności nie muszą zgłaszać się w biurze zawodów, aby potwierdzić swój start na kolejnych edycjach.

Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz otrzymania zwrotu całości bądź części opłaty za nie wykorzystane starty.

Pakiety Max można wykupywać do pierwszej edycji cyklu Northtec MTB Zimą 2016, tj. do dn. 24.01.2015.
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję w cyklu zimowym po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona.
Faktury za opłaty startowe wystawiane są w dniu imprezy po godz.14.00 i nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
5. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:
- przejazd oznakowaną trasą,
- elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
- doraźną pomoc serwisu rowerowego przed startem,
- bufety na trasie,
- ciepły posiłek regeneracyjny w ogrzewanej sali,
- możliwość umycia roweru,
- depozyt rowerowy po ukończeniu maratonu,
- zabezpieczenie medyczne,
- upominek do zestawu startowego,
- upominek dla posiadaczy Pakietu Max,
- pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w danej edycji,
- w trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

6. Program zawodów.
- godz. 8.00 - 10.30 zapisy w Biurze Zawodów,
- godz. 10.30 - ustawianie zawodników w sektorach startowych,
- godz. 11.00 - start maratonu, dystanse Mega i Fit,
- godz. 11.10 - start maratonu, dystans Hobby
- godz. 13.00 - 15.00 - dekoracje zwycięzców.
Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego niewielkie modyfikacje.
7. Dystanse.
- Hobby: 5 - 10 km
- Fit: 15 - 25 km
- Mega: 30 km - 50 km
8. Maraton.
Start dystansu Mega i Fit we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego. Start sektorów odbywa się co minutę.
Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
Na trasie są zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie przez zawodnika punktu kontrolnego spowoduje niesklasyfikowanie go w wynikach maratonu.
Zawodnik, który nie dojedzie do mety, do godziny 15:00 nie zostanie sklasyfikowany.
W przypadku niezadziałania zestawu startowego (brak sygnału dźwiękowego na punktach kontrolnych trasy maratonu) lub wątpliwości co do jego poprawnego działania, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów.
Zawodnicy powinni szanować środowisko naturalne i nie zanieczyszczać terenu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
9. Zasady Fair-Play.

  • Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
  • Zawodnik wyprzedzający powinien upewnić się, że zawodnik wyprzedzany wie jaki manewr będzie wykonany.
  • Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie (śliska) lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.
  • Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas niebezpiecznych zjazdów oraz gdy zastaną utrudnione warunki techniczne na danym obszarze.

  • Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost - równolegle do barierek ochronnych).
  • Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do biura zawodów najpóźniej w dniu maratonu do 15 minut przed ostatnią dekoracją.

10. Kategorie wiekowe.
Obowiązują kategorie zgodne z poniższym wyszczególnieniem:
Dystans Mega Mężczyźni:

- kategoria M0- do 18 lat (rok urodzenia 1998 i młodsi)
- kategoria M1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1997- 1990)
- kategoria M2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1989- 1980)
- kategoria M3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1979-1972)
- kategoria M4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1971-1965)
- kategoria M5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1964- 1959)
- kategoria M6- od 58 lat (rok urodzenia 1958 i starsi)
Dystans Mega Kobiety:
Open
Dystans Fit Mężczyźni:
- kategoria FMJ- do 15 lat (rok urodzenia 2001 i młodsi)
- kategoria FM0- od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2000- 1998)
- kategoria FM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1997- 1990)
- kategoria FM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1989- 1980)
- kategoria FM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1979-1972)
- kategoria FM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1971-1965)
- kategoria FM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1964- 1959)
- kategoria FM6- od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1958- 1953)
- kategoria FM7- od 64 lat (rok urodzenia 1952 i starsi)
Dystans Fit Kobiety:
- kategoria FKJ- do 15 lat (rok urodzenia 2001 i młodsze)
- kategoria FK0- od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2000- 1998)
- kategoria FK1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1997- 1990)
- kategoria FK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1989- 1980)
- kategoria FK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1979-1972)
- kategoria FK4- od 45 lat (rok urodzenia 1971 i starsze)

Dystans Hobby - Mężczyźni:
- Kategoria Hobby Mężczyźni - do 9 lat (rok urodzenia 2007 i młodsi)
- Kategoria Hobby Mężczyźni- od 10 do 11 lat (rok urodzenia 2006 - 2005)
- Kategoria Hobby Mężczyźni - od 12 do 13 lat (rok urodzenia 2004 - 2003)

Dystans Hobby - Kobiety:
- Kategoria Hobby Kobiety - do 9 lat (rok urodzenia 2007 i młodsze)
- Kategoria Hobby Kobiety- od 10 do 11 lat (rok urodzenia 2006 - 2005)
- Kategoria Hobby Kobiety - od 12 do 13 lat (rok urodzenia 2004 - 2003)


11. Klasyfikacja.
Klasyfikacja cyklu będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie prawidłowo pokonają trasę.
Prowadzona jest klasyfikacja generalna na wybranych dystansach przeliczana na punkty według podanego wzoru poniżej:
dystans Mega:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 500
dystans Fit:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 400
dystans Hobby:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 200
Do klasyfikacji generalnej zaliczane są punkty zdobyte w trzech najlepszych edycjach. Zawodnik musi przejechać minimum trzy etapy, aby być ujętym w końcowej klasyfikacji generalnej.
W przypadku, gdy w klasyfikacji generalnej zawodnicy zdobędą tę samą ilość punktów, (wyższe miejsca zajmują zawodnicy o większej ilości zwycięstw/zawodnik z wyższym miejscem).
12. Klasyfikacja drużynowa.
Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników. W przypadku, gdy zespół spełni powyższy warunek w trakcie rozpoczętego już sezonu, punkty do klasyfikacji drużynowej liczone będą począwszy od pierwszego maratonu, w którym spełnił warunek niezbędny do znalezienia się na liście klasyfikowanych zespołów.

Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach zawodników w ich kategoriach.

Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.

Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych, maksymalnie czterech, zawodników na danym dystansie (Mega, Fit lub Hobby) wg zdobytych punktów.

Do klasyfikacji drużynowej wliczane są punkty zdobyte przez zespół w trzech najlepszych edycjach.
13. Klasyfikacja rodzinna.
W skład drużyny-rodziny muszą wchodzić przynajmniej trzy osoby o najbliższym stopniu pokrewieństwa.

Punkty dla drużyny-rodziny zdobywają trzej najlepsi zawodnicy.

Do rodzinnej klasyfikacji generalnej wliczane są punkty zdobyte przez zespół w trzech najlepszych edycjach.

Punkty zawodnika ustala się stosując poniższy wzór:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas zawodnika dla którego liczone są punkty wyrażony w sekundach) x 500
Zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 punktów, bez znaczenia na którym dystansie startuje (Mega, Fit lub Hobby).
14. Sektory startowe.

Na dystansie Mega i Fit obowiązuje jedenaście sektorów startowych. Klasyfikacja sektorowa liczona jest bez podziału na płeć.
Klasyfikacja sektorowa jest klasyfikacją punktową uwzględniającą średnią ilość punktów sektorowych zdobytych przez zawodnika w startach, w których brał udział, przy odrzuceniu najsłabszego wyniku zawodnika. Najsłabszy wynik odrzuca się jedynie, gdy zawodnik posiada dwa lub więcej wyników.
Punkty liczone są wg wzoru:
pkt = (czas zwycięzcy (w Open) danego dystansu w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x 500

Organizacja sektorów:

- Sektor 1 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 500-451)
- Sektor 2 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 450-418)
- Sektor 3 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 417-395)
- Sektor 4 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 394-378)
- Sektor 5 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 377-362)
- Sektor 6 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 361-348)
- Sektor 7 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 347-334)
- Sektor 8 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 333-317)
- Sektor 9 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 316-300)
- Sektor 10 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu 299-280)
- Sektor 11 (pozostałe zawodniczki i zawodnicy)
Zawodnikowi, któremu z przyczyn losowych (kontuzja, awaria sprzętu itp.) wynik z danego maratonu w sposób wyraźny zaniża punktację w klasyfikacji sektorowej przysługuje prawo zwrócenia się z prośbą do Organizatora o nie branie takiego wyniku pod uwagę przy wyliczaniu klasyfikacji sektorowej. W szczególnych przypadkach zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora. Powyższe prośby należy przesyłać mailem pod adres sektory@MazoviaMTB.pl najpóźniej na 7 dni przed terminem maratonu.
Podczas pierwszego maratonu rozpoczynającego cykl klasyfikacja sektorowa zostanie przygotowana na podstawie klasyfikacji sektorowej obowiązującej na zakończenie cyklu Sk bank Mazovia MTB Marathon 2015. Zawodnikowi przysługuje prawo startu na pierwszej edycji z sektora uzyskanego w cyklu Mazovia MTB Zimą 2015 po zgłoszeniu tego faktu na 4 dni przed pierwszą edycją pod adres sektory@MazoviaMTB.pl

Klasyfikacja sektorowa na pozostałe etapy jest liczona w oparciu o wyniki zawodników z bieżącego sezonu. Zawodnik, który wystartuje z wyższego sektora niż mu przysługuje otrzyma przewidzianą w regulaminie karę czasową 20 minut.
15. Ruch drogowy.
Zawody odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość pojawienia się pojazdów wyjeżdżających z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

16. Nagrody.
Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii zostaną wręczone trofea sportowe. Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.

W klasyfikacji generalnej zostaną wręczone nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej z podziałem na dystanse oraz trofea sportowe w Klasyfikacji Rodzinnej i Drużynowej. Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji generalnej cyklu oznacza przepadek nagrody.
17. Kary.
W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

- kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika 5, 10 lub 20 minut),
- dyskwalifikacja.

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji.
18. Protesty.
Protesty można składać w dniu maratonu, najpóźniej do godz. 15:00 do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł.

Protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego dystansów. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag w Biurze Zawodów zanim rozpocznie się dekoracja.
Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email) pod adres wyniki@MazoviaMTB.pl najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.
19. Informacje dodatkowe.
Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować zestaw startowy z przodu roweru na kierownicy. Numer musi być tak zamontowany, aby był bardzo dobrze widoczny.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w biurze zawodów).
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

2014-12-17 POWRÓT

 

2016-03-23
Zniżka na rowery Northtec!!!
2016-03-14
Drogie Panie, drodzy Panowie…
2016-03-13
13.03.2016 - Mrozy - foto z maratonu
2016-03-08
Zapraszamy do Mrozów na finałowy wyścig Northtec MTB Zimą 2016
O cookies   |   Cyklopedia/3w4u.eu - Web Designrysynek malarstwo Kraków kursy przygotowawcze ASP szkoly plastyczne grafika formy architektura wnetrz rysunku malarstwa krakowieGaleria Rekodziela: torebki bizuteria kolczyki odziez z plótna hand made rekodzielo artystyczne wykonane recznie malowane zrobione na drutach lale misie prezent kraków robioneChoochoo Train for Toddlers, choo, learn, counting, numbers, educational, taps, rail, education, children, child, kids, boys, train, tracks, railroad, preschool, steam, locomotive, top, funny, simple