Mazovia MTB Marathon
Zaloguj się
Regulamin cyklu Mazovia MTB Marathon 2016

1. Cele cyklu Mazovia MTB Marathon:

 • kontynuacja rozpoczętego w 2005 roku cyklu amatorskich maratonów rowerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
 • promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 • kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce

2. Organizator:

 • Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak,
 • adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki,
 • tel. 533 005 212,
 • nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541,
 • strona internetowa cyklu: www.MazoviaMTB.pl,
 • e-mail: biuro@MazoviaMTB.pl

3. Warunki uczestnictwa:
Mazovia MTB Marathon to cykl ogólnodostępnych imprez rowerowych rozgrywanych we wskazanych terminach. Uczestnikiem Mazovia MTB Marathon będzie osoba spełniająca następujące warunki.
a) Dokona rejestracji:

 • dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie formalności w biurze zawodów

lub

 • zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów i dopełnienie formalności

b) Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być dokonana:
w formie gotówkowej w Kasie Biura Zawodów
lub
w formie przelewu na konto:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę danej edycji (np. Mazovia MTB Legionowo) bądź nazwę pakietu.
Przelewów należy dokonywać na minimum 5 dni przed terminem zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. Dokonanie opłaty startowej przelewem bez wpisania nazwy danej edycji skutkuje zaksięgowaniem jej na najbliższy maraton w cyklu.
W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów lub posiadając już zestaw startowy może dokonać rejestracji on line (poprzez zgłoszenie udziału w swoim profilu w Cyklopedii i otrzymanie zwrotnego maila potwierdzającego rejestrację) lub skorzystać z rejestracji telefonicznej. Terminy rejestracji telefonicznej przed każdą z edycji podawane są na stronie Organizatora. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie umieszczony w wynikach.

4. Opłaty:
50 zł - opłata ulgowa (uiszczona na minimum 10 dni przed maratonem);
70 zł - normalny koszt uczestnictwa w zawodach na dystansach Fit, Mega i Giga;
80 zł - w dniu startu do godz. 11.30, opłata dokonywana wyłącznie w formie gotówki w
Biurze Zawodów;
50 zł - opłata za pojedynczy start osoby do 18 roku życia- rok urodzenia 1999 i młodsi (niezależnie od terminu wpłaty);
50 zł- opłata dla osób powyżej 65 roku życia - rok urodzenia 1951 i starsi (niezależnie od terminu wpłaty)
30 zł - opłata za dystansie Hobby niezależnie od terminu wpłaty;

10 zł - opłata od Opiekuna osoby niepełnoletniej na dystansie Hobby (Opiekunowie
mający wykupiony start na pozostałych dystansach są zwolnieni z opłaty „Opiekuna”);

20 zł - zestaw startowy (numer startowy razem z czipem, zastaw startowy przechodzi na
własność uczestnika);
a) zawodnicy z dystansu Hobby mają możliwość wypożyczenia zestawu startowego wraz z numerem dla Opiekuna po wpłaceniu kaucji 20 zł. Zestaw musi być zwrócony wyłącznie w dniu startu do godz. 15.00
Zestaw startowy obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu letniego Mazovia MTB Marathon 2016 i musi być zamontowany w widocznym sposób na kierownicy roweru.

Pakiety startowe:
550 zł - pakiet startowy Max - zawodnik otrzymuje:

 • uczestnictwo we wszystkich tegorocznych imprezach Mazovia

MTB Marathon 2016,

 • bezpłatny zestaw startowy (numer startowy razem z czipem);
 • posiadacze pakietu Max nie muszą każdorazowo potwierdzać swojego startu w zawodach.

450 zł - pakiet startowy Max-Junior (rok urodzenia 1999 i młodsi) – zawodnik otrzymuje:

 • uczestnictwo we wszystkich naszych tegorocznych imprezach Mazovia MTB Marathon 2016;
 • bezpłatny zestaw startowy (numer startowy razem z czipem)
 • posiadacze pakietu Max- Junior nie muszą każdorazowo potwierdzać swojego startu w zawodach.

450 zł - pakiet startowy Max-Senior (rok urodzenia 1951 i starsi) – zawodnik otrzymuje:

 • uczestnictwo we wszystkich naszych tegorocznych imprezach Mazovia MTB Marathon 2016;
 • bezpłatny zestaw startowy (numer startowy razem z czipem);
 • Posiadacze pakietu Max- Senior nie muszą każdorazowo potwierdzać swojego startu w zawodach

250 zł - pakiet startowy Max-Hobby – zawodnik otrzymuje:

 • uczestnictwo we wszystkich naszych tegorocznych imprezach Mazovia MTB Marathon 2016 na dystansie Hobby;
 • bezpłatny zestaw startowy (numer startowy razem z czipem);
 • posiadacze pakietu Max - Hobby nie muszą każdorazowo potwierdzać swojego startu w zawodach.

300 zł - pakiet startowy Flex – zawodnik otrzymuje:

 • uczestnictwo w sześciu dowolnych imprezach z cyklu Mazovia MTB Marathon 2016;

250 zł – pakiet Flex-Junior (rok urodzenia 1999 i młodsi) – zawodnik otrzymuje:

 • uczestnictwo w sześciu dowolnych imprezach z cyklu Mazovia MTB Marathon 2016;

250 zł – pakiet Flex-Senior (rok urodzenia 1951 i starsi) – zawodnik otrzymuje:

 • uczestnictwo w sześciu dowolnych imprezach z cyklu Mazovia MTB Marathon 2016;

150 zł - pakiet startowy Flex- Hobby - – zawodnik otrzymuje:

 • uczestnictwo w sześciu dowolnych imprezach z cyklu Mazovia MTB Marathon 2016 na dystansie Hobby;

Posiadacze pakietów Flex (każdy rodzaj) po dopełnieniu podstawowych formalności nie muszą zgłaszać się w biurze, aby potwierdzić swój start na kolejnych edycjach mając do wykorzystania pulę 6 startów.
Pakiety Max (każdy rodzaj) można opłacać do drugiej edycji cyklu, tj. do 17 kwietnia 2016 roku. Pozostałe pakiety można opłacać w dowolnym terminie przed maratonem, w którym zawodnik zamierza wystartować.
Nie ma możliwości przeniesienia startu na podstawie wykupionego pakietu startowego na inną osobę oraz otrzymania zwrotu części opłaty za nie wykorzystane starty.
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona.
Faktury VAT do opłat wystawiane są w dniu imprezy po godz. 14.00 i nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
c) Podpisze oświadczenie. Oświadczenie obowiązuje na wszystkie edycje cyklu Mazovia MTB Marathon 2016.

Wzór Oświadczenia:
Mazovia MTB Marathon 2016
„Zapoznałem się z regulaminem cyklu Mazovia MTB Marathon na sezon 2016, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych” oraz
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Zawodnicy podczas maratonu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Niniejsza deklaracja obowiązuje na wszystkich edycjach tegorocznego cyklu. Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Numer ID zawodnika Data i podpis
…………………………….. …………………………………………………..
(wypełnia pracownik biura) (czytelny podpis zawodnika)
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, albo podczas jego pobytu w miasteczku sportowym w czasie maratonu. Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze zawodów i podpisać stosowne Oświadczenie. Osoba, która jest uczestnikiem cyklu, a na danej edycji staje się „Opiekunem” powinna zdjąć zestaw startowy i przypiąć odpowiedni numer przeznaczony wyłącznie dla Opiekunów (dostępny w biurze zawodów).
Oświadczenie dla zawodnika niepełnoletniego:
OŚWIADCZENIE Mazovia MTB Marathon 2016
przedstawiciel ustawowego rodzica/opiekuna prawnego
dotyczącego zawodnika poniżej 18 roku życia
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………..………………………………………………….
/imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego/
legitymujący/a się dowodem tożsamości…………………………… nr ……………………..wydanym przez ……………………………………. Zamieszkały/a w...........................................niniejszym oświadczam, że jestem opiekunem ustawowym …………………………………………………………..
/imię i nazwisko osoby nieletniej/
urodzonego/ej dnia ………………………………….. roku i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w wyścigu rowerowym w cyklu Mazovia MTB Marathon w 2016 r. Oświadczam także, że mój/ja podopieczny/a cieszy się dobrym zdrowiem, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach MTB. Jednocześnie oświadczam, że mój/ja podopieczny/na startuje w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność.
…………………………………………………
/data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/
Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.
Zawodnik ma prawo startu na jednym dystansie podczas danego maratonu.
Na dystansie Giga osoby poniżej 18 roku życia (rok urodzenia 1999 i młodsi) nie będą klasyfikowane.
Na dystansie Fit i Mega osoby poniżej 11 roku życia (rok urodzenie 2006 i młodsi) nie będą klasyfikowane.
Na dystansie Hobby osoby powyżej 13 roku życia (rok urodzenia 2002 i starsi) nie będą klasyfikowane.

5. Opiekunowie zawodników dystansu Hobby

 • Limit przejazdu trasy na dystansie Hobby wynosi 1 godzinę.
 • Zawodnicy w wieku poniżej 11 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji w biurze zawodów oraz podpisać Oświadczenia dotyczące uczestników poniżej 18 roku życia.
 • Opiekunowie zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonym sektorze Opiekunów.
 • Opiekun jedzie za zawodnikiem dystansu Hobby po jego torze jazdy „gęsiego”
 • Opiekunom zabrania się popychania, pchania zawodników dystansu Hobby.
 • Opiekun zobowiązany jest ustąpić na trasie innym zawodnikom z dystansu Hobby, trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony jazdy.

Świadczenia dla zawodników.
a) W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • doraźną pomoc serwisu rowerowego przed startem,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny,
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w danej edycji,
 • możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS'a po wcześniejszym podaniu nr telefonu komórkowego podczas rejestracji
 • wyniki online podczas maratonu w biurze zawodów
 • możliwość włączenia aplikacji Cyklometr - funkcji śledzenia zawodnika na trasie online, zapisu wyścigu w Cyklopedii i możliwości odtworzenia go w późniejszym czasie.

W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

6. Program zawodów
Każda edycja przeprowadzona jest według następującego programu.
a) Dzień przed maratonem:

 • godz. 15.00 - 17.00 zapisy w Biurze Zawodów,

b) W dniu maratonu:

 • godz. 8.00 – 11.00 zapisy w Biurze Zawodów (zapisy na dystans Hobby do godz. 10.00)
 • godz. 10.30 – start dystansu Hobby,
 • godz.11.00- ustawianie zawodników w sektorach startowych,
 • godz. 11.30 - start maratonu, dystanse Fit, Mega, Giga,

Przewidywane godziny dekoracji poszczególnych dystansów

 • godz. 13.00 – dekoracja dystansu Hobby,
 • godz. 14.00- dekoracja dystansu Fit,
 • godz. 14.30- dekoracja dystansu Mega,
 • godz. 15.30 – dekoracja dystansu Giga.

7. Dystanse.

 • Hobby: 5-10 km, (oznakowanie na trasie - czerwone strzałki)
 • Fit: 20-35 km, (oznakowanie na trasie - żółte strzałki)
 • Mega: 40-65 km, (oznakowanie na trasie - niebieskie strzałki)
 • Giga: 65-100 km, (oznakowanie na trasie - fioletowe strzałki)

8. Maraton.
a) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu jego sektora.
Start do Fit, Mega i Giga we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego. Start sektorowy odbywa się co minutę. Wyjątkowych sytuacjach może być skrócony, o czym uczestnicy maratonu zostaną poinformowani przed startem.
b) Zawodnik zostanie sklasyfikowany jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów.
c) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu (tel. alarmowy: 609 084 814) przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
d) Wyboru dystansu Fit, Mega i Giga każdy uczestnik maratonu dokonuje w trakcie jazdy. Na każdym maratonie będzie wyznaczony limit wjazdu na dystans Giga. W pojedynczych przypadkach może być wyznaczony limit wjazdu na dystans Mega.
e) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

9. Zasady Fair Play
f) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy najszybsi zawodnicy z dłuższych dystansów będą doganiać zawodników krótszego dystansu). Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych).
Przewidziane jest wręczanie nagrody Fair-Play. Nominacje do niej należy zgłaszać do biura zawodów najpóźniej w dniu maratonu do 15 minut przed ostatnią dekoracją.

10. Kategorie.
Kategorie wiekowe na dystansach:

Giga Maraton- Mężczyźni:
- kategoria GM1- do 26 lat (roku urodzenia1990 i młodsi)
- kategoria GM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1989- 1980)
- kategoria GM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1979-1972)
- kategoria GM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1971-1965)
- kategoria GM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1964- 1959)
- kategoria GM6- od 58 lat (rok urodzenia 1958 i starsi)

Giga Maraton – Kobiety:
- Kategoria Open

Mega Maraton - Mężczyźni:
- kategoria MM0- do 18 lat (rok urodzenia 1998 i młodsi)
- kategoria MM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1997- 1990)
- kategoria MM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1989- 1980)
- kategoria MM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1979-1972)
- kategoria MM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1971-1965)
- kategoria MM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1964- 1959)
- kategoria MM6- od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1958- 1953)
- kategoria MM7- od 64 lat (rok urodzenia 1952 i starsi)

Mega Maraton - Kobiety:
- kategoria MK1- do 26 lat (roku urodzenia 1990 i młodsze)
- kategoria MK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1989- 1980)
- kategoria MK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1979-1972)
- kategoria MK4- od 45 lat (rok urodzenia 1971 i starsze)

Dystans Fit - Mężczyźni:
- kategoria FMJ- do 15 lat (rok urodzenia 2001 i młodsi)
- kategoria FM0- od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2000- 1998)
- kategoria FM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1997- 1990)
- kategoria FM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1989- 1980)
- kategoria FM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1979-1972)
- kategoria FM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1971-1965)
- kategoria FM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1964- 1959)
- kategoria FM6- od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1958- 1953
- kategoria FM7- od 64 lat (rok urodzenia 1952 i starsi)

Dystans Fit - Kobiety:
- kategoria FKJ- do 15 lat (rok urodzenia 2001 i młodsze)
- kategoria FK0- od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2000- 1998)
- kategoria FK1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 1997- 1990)
- kategoria FK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1989- 1980)
- kategoria FK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1979-1972)
- kategoria FK4- od 45 lat (rok urodzenia 1971 i starsze)

Dystans Hobby – Chłopcy
- Kategoria HM1 - do lat 7 (rok ur. 2009 i młodsi)
- Kategoria HM2 - od 8 do 9 lat (rok ur. 2008-2007)
- Kategoria HM3 - od 10 do 11 lat (rok ur. 2006-2005)
- Kategoria HM4 - od 12 do 13 lat (rok ur. 2004-2003)

Dystans Hobby - Dziewczęta:
- Kategoria HK1 - do lat 7 (rok ur. 2009 i młodsze)
- Kategoria HK2 - od 8 do 9 lat (rok ur. 2008-2007)
- Kategoria HK3 - od 10 do 11 lat (rok ur. 2006-2005)
- Kategoria HK4 - od 12 do 13 lat (rok ur. 2004-2003)


11. Klasyfikacja.
Klasyfikacja cyklu Mazovia MTB Marathon będzie przeprowadzona na wymienionych dystansach Giga, Mega, Fit, Hobby i Hobby Kids w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę. Punkty zdobyte na pojedynczej edycji ustala się stosując poniższy wzór:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x mnożnik odpowiedniego dystansu
Mnożniki dystansów:
- Giga = 600
- Mega = 500
- Fit = 400
- Hobby = 200
Do klasyfikacji generalnej będą wliczone punkty zdobyte w 8 najlepszych edycjach.

12. Klasyfikacja drużynowa.
a) Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę.
b) Do klasyfikacji zespołowej dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności rowerowe po ich akceptacji, co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
c) W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do cyklu. W przypadku, gdy zespół spełni powyższy warunek w trakcie rozpoczętego już sezonu, punkty do klasyfikacji drużynowej liczone będą począwszy od pierwszego maratonu, w którym spełnił warunek niezbędny do znalezienia się na liście klasyfikowanych zespołów.
d) Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową opartą na indywidualnych wynikach kategorii wiekowych zawodników, osiągniętych w poszczególnych maratonach cyklu. Punkty do klasyfikacji zespołowej liczone są według schematu klasyfikacji generalnej.
e) Zawodnik zdobywa punkty dla drużyny od momentu, gdy został do niej przyłączony.
f) Do klasyfikacji drużynowej zalicza się wyniki najlepszych, maksymalnie czterech, zawodników wg zdobytych punktów, przy czym na dystansie Giga, punkty może zdobyć maksymalnie dwóch zawodników.
g) Do klasyfikacji drużynowej wliczane są punkty zdobyte przez zespół w 8 najlepszych edycjach.

13. Klasyfikacja drużynowa na dystansie Hobby.
Do klasyfikacji stosują się odpowiednio reguły opisane w punkcie 12, z zastrzeżeniem:

 • drużynę zgłasza się w biurze zawodów, bądź mailem na adres: biuro@MazoviaMTB.plnajpóźniej na trzy dni przed daną edycją;
 • uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum trzech zawodników;
 • zliczane są wyniki najlepszych, maksymalnie czterech, zawodników wg zdobytych punktów.

14. Klasyfikacja Par Mix.
Do klasyfikacji stosują się odpowiednio reguły opisane w punkcie 12, z zastrzeżeniem:

 • parę zgłasza się w biurze zawodów, bądź mailem na adres: biuro@MazoviaMTB.plnajpóźniej na trzy dni przed daną edycją;
 • weryfikowane będą pary złożone z kobiety i mężczyzny.

15. Klasyfikacja rodzinna.

 • W skład drużyny-rodziny muszą wchodzić przynajmniej trzy osoby o najbliższym stopniu pokrewieństwa.
 • Punkty dla drużyny-rodziny zdobywają trzej najlepsi zawodnicy.
 • Do klasyfikacji generalnej wliczane są punkty zdobyte przez rodzinę w 8 najlepszych edycjach.
 • Punkty zawodnika ustala się stosując poniższy wzór:

pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas zawodnika dla którego liczone są punkty wyrażony w sekundach) x 500
a) Zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 punktów, bez znaczenia, na którym dystansie startuje (Giga, Mega, Fit, Hobby).
b) W przypadku, gdy „Rodzina” zgłosi swój udział w trakcie rozpoczętego już sezonu, punkty do klasyfikacji rodzinnej liczone będą począwszy od pierwszego maratonu, w którym spełniła warunek niezbędny do znalezienia się na liście klasyfikowanych rodzin.

16. Sektory startowe.
Na każdej edycji obowiązuje start sektorowy, który polega na podniesieniu bezpieczeństwa rozpoczęcia maratonu przez zawodników w odstępach czasowych co minutę. Zawodnik, który wystartuje z wyższego sektora niż mu przysługującego, otrzymuje przewidzianą w regulaminie karę czasową (20 minut).
Na dystansach Giga, Mega i Fit obowiązuje jedenaście sektorów startowych. Klasyfikacja sektorowa liczona jest bez podziału na płeć.
Klasyfikacja sektorowa jest klasyfikacją punktową uwzględniającą średnią ilość punktów sektorowych zdobytych przez zawodnika w jego czterech ostatnich startach, w których brał udział, na dystansach Giga, Mega i Fit po odrzuceniu dwóch najsłabszych wyników zawodnika. Dwa najsłabsze wynik odrzuca się jedynie, gdy zawodnik posiada cztery lub trzy starty na swoim koncie. Jeden najsłabszy wynik odrzuca się jedynie, gdy zawodnik posiada dwa starty na swoim koncie.
Punkty liczone są wg wzoru:
pkt = czas zwycięzcy Open zawodników danego dystansu w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach) x przelicznik dystansu
Wartości przeliczników poszczególnych dystansów: Mega i Giga = 500; Fit = 470

Organizacja sektorów:

 • Sektor 1 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 500-451),
 • Sektor 2 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 450-418),
 • Sektor 3 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 417-395),
 • Sektor 4 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 394-378),
 • Sektor 5 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 377-362),
 • Sektor 6 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 361-348),
 • Sektor 7 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 347-334),
 • Sektor 8 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 333-317),
 • Sektor 9 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 316-300),
 • Sektor 10 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 299-280),
 • Sektor 11 (pozostałe zawodniczki i zawodnicy).

Zawodnikowi, któremu z przyczyn losowych (kontuzja, awaria sprzętu itp.) wynik z danego maratonu w sposób znaczny zaniża punktację w klasyfikacji sektorowej, przysługuje prawo zwrócenia się z prośbą do Organizatora o nie branie takiego wyniku pod uwagę przy wyliczaniu klasyfikacji sektorowej.

W szczególnych przypadkach zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora. Powyższe prośby należy przesyłać mailem na adres sektory@MazoviaMTB.pl najpóźniej na 7 dni przed terminem maratonu.
Podczas pierwszego maratonu rozpoczynającego cykl klasyfikacja sektorowa zostanie przygotowana na podstawie klasyfikacji sektorowych obowiązujących na zakończenie cyklu Sk bank Mazovia MTB Marathon 2015 i Northtec MTB Zimą 2016 (sektorem startowym zawodnika będzie najwyższy sektor startowy wywalczony przez tego zawodnika w tych cyklach).

Klasyfikacja sektorowa na pozostałe etapy jest liczona w oparciu o wyniki zawodników z cyklu w bieżącym sezonie.
Na dystansie Hobby obowiązują 3 sektory startowe. Start dystansu Hobby następuje wg schematu:

 • start sektora Hobby I (kategorie HM4 i HK4, kategorie HM3 i HK3),
 • odstęp 30 sekund,
 • start sektora Hobby II (kategorie HM2 i HK2),
 • odstęp 30 sekund,
 • start sektora Hobby III (kategorie HM1 i HK1).

17. Ruch drogowy.
a) Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

18. Trofea i nagrody.
a) Na poszczególnych edycjach w każdej kategorii wiekowej na dystansach zostaną wręczone trofea sportowe.
b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
c) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.
d) W Klasyfikacji Generalnej cyklu na każdym z dystansów zostaną także wręczone nagrody rzeczowe.
e) W Klasyfikacji Generalnej cyklu dekorowanych będzie pierwsze 10 osób z każdej kategorii wiekowej.
f) W Klasyfikacji generalnej na odpowiednich dystansach w poszczególnych kategoriach wiekowych nagradzane będą wyłącznie osoby, które przejechały minimum 8 maratonów na danym dystansie.
Na dystansie Hobby do klasyfikacji generalnej będzie liczone 8 najlepszych wyników.
g) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea i nagrody. Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

19. Kary.
a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut.
 • Dyskwalifikacja.

b) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji.

20. Ochrona środowiska naturalnego.
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

21. Protesty
a) Protesty można składać w dniu zawodów, najpóźniej do godz. 16:00 do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł.
b) Protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
c) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.
d) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.
Uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email: wyniki@MazoviaMTB.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

22. Informacje dodatkowe.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w biurze zawodów).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • Zawody zaliczane są do Super Klasyfikacji MTB. Wszystkie szczegóły, regulamin oraz rankingi znajdują się na stronie www.skmtb.pl.

2013-02-01 POWRÓT

 

przedwczoraj
Marzy ci się rower Northtec Cayon DR?
2016-12-02
Polecamy grudniowy magazyn ROWERTOUR
2016-12-01
Mazovia 24h Marathon - co nowego w edycji 2017?
2016-12-01
Cezary w ogniu pytań Klubu Bankowca Związku Banków Polskich
2016-11-30
Wszystkie newsy w jednym miejscu dzięki stronie ZAMANA GROUP!
O cookies
Cyklopedia/3w4u.eu - Web Designrysynek malarstwo Kraków kursy przygotowawcze ASP szkoly plastyczne grafika formy architektura wnetrz rysunku malarstwa krakowieGaleria Rekodziela: torebki bizuteria kolczyki odziez z plótna hand made rekodzielo artystyczne wykonane recznie malowane zrobione na drutach lale misie prezent kraków robioneChoochoo Train for Toddlers, choo, learn, counting, numbers, educational, taps, rail, education, children, child, kids, boys, train, tracks, railroad, preschool, steam, locomotive, top, funny, simple