Zaloguj się
Rejestracja
Karta rejestracyjna Cyklopedii

Zamim się zarejestrujesz, upewnij się czy nie masz już konta. Ponowna rejestracja spowoduje zdublowanie konta, problem z identyfikacją i generowaniem wyników zawodnika. Jeśli odnajdziesz się na tej liście, a nie masz loginu lub/i hasła, skorzystaj z przypominacza.

Kartę wypełnia się tylko jeden raz.

Uwaga! Jest bardzo prawdopodobne, że masz już założone konto. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać do niego dostęp.
Imię:
Nazwisko:
Płeć:
Data urodzenia:
Login:
Hasło:
Email:
Powtórz email:
Skąd wiesz o naszych zawodach?


Telefon:
Drużyna:
Jeżeli drużyny nie ma na liście, wybierz opcję
"Chcę dodać nową drużynę" i wpisz jej nazwę w tym polu:
Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:
Rozmiar koszulki: spodenek:
Oświadczenie użytkownika Cyklopedii, wraz ze zgodą na rejestrację i rozpowszechnianie wizerunku
ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach pod adresem: ul. Dolna nr 14/5, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000215465 („Organizator”)

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam i potwierdzam, iż:

  1. Udzielam Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z utworów i treści zamieszczanych w ramach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora obecnie pod nazwą Cyklopedia (dalej: „Cyklopedia”) w ramach mojego profilu („Profil”) lub poprzez Profil (w tym w szczególności zdjęć i komentarzy) oraz ich komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich, jak również upoważniam Organizatora do rozpowszechniania wszystkich utrwalonych w nich wizerunków – w celu ich rozpowszechniania w Cyklopedii zgodnie z jej funkcjonalnością i architekturą obowiązującą w danym czasie (w tym w szczególności w zakresie ich utrwalenia i zwielokrotnienia techniką cyfrową oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym).
  2. Upoważniam Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych twórców utworów zamieszczanych w ramach Profilu lub poprzez Profil w zakresie decydowania o ich pierwszym udostępnieniu publiczności, skracania, fragmentaryzacji, decydowania o oznaczaniu utworów imieniem i nazwiskiem twórcy oraz sprawowania nadzoru autorskiego, dla celów określonych Oświadczeniem, z poszanowaniem tychże praw, oraz gwarantuję, że twórcy nie będą wykonywali praw osobistych do tychże utworów w sposób ograniczający Organizatora lub następców w jego prawach w wykonywaniu praw przyznanych im mocą Oświadczenia.
  3. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji przewidzianych Oświadczeniem na rzecz osób trzecich.
  4. Przyjmuję do wiadomości, iż możliwość korzystania z Cyklopedii stanowi całkowite i odpowiednie wynagrodzenie z tytułu udzielenia przeze mnie wszelkich licencji, upoważnień i zezwoleń, o których mowa w Oświadczeniu i z powyższych tytułów nie przysługuje mi żadne dodatkowe wynagrodzenie.
  5. Oświadczam i gwarantuję, iż przysługują mi prawa autorskie do utworów i treści zamieszczanych w ramach Profilu lub poprzez Profil (w tym w szczególności zdjęć i komentarzy), jak również prawa do wszystkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw autorskich lub dóbr osobistych, w tym także wizerunków, w zakresie umożliwiającym ich rozpowszechnianie zgodnie z niniejszym Oświadczeniem oraz że utwory i treści w ramach Profilu będą zgodne z obowiązującym prawem, a ich rozpowszechnianie nie naruszy praw osób trzecich. Oświadczam, iż prawa te oraz prawo do dysponowania moim wizerunkiem zgodnie z Oświadczeniem, nie doznają jakichkolwiek ograniczeń.
  6. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wszelkie materiały i treści zamieszczane w ramach Profilu lub poprzez Profil są tam zamieszczane na moją wyłączną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z ich publikacją. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, aby wszelkie dane, informacje i materiały w ramach Profilu (w tym w szczególności moje dane osobowe oraz dotyczące aktywności i wyników sportowych) były publicznie dostępne poprzez Cyklopedię lub udostępniane z jej poziomu, bez ograniczeń.
  7. Oświadczam, iż o ile w wypadku naruszenia przeze mnie powyższych oświadczeń jakakolwiek osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty wobec Organizatora dotyczące eksploatacji ww. utworów lub treści zgodnie z Oświadczeniem, podejmę niezbędne kroki dla ochrony Organizatora przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolnię Organizatora z odpowiedzialności oraz pokryję wszelkie koszty Organizatora powstałe z tego tytułu (w tym koszty zastępstwa prawnego) oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.
  8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) przez Organizatora dla celów prowadzenia Profilu, generowania statystyk aktywności uczestników, organizacji wszelkich edycji zawodów i wydarzeń sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora (dalej łącznie zwanych: „Zawodami”) oraz dla celów promocyjnych i marketingowych związanych z Cyklopedią, Zawodami i działalnością Organizatora. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji i promocji Zawodów oraz prowadzeniu Cyklopedii, dla realizacji powyższych celów. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych przekazywanych przeze mnie w ramach rejestracji profilu w Cyklopedii lub zgłoszenia udziału w Zawodach jest Organizator - Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak z siedzibą w Łomiankach pod adresem: ul. Dolna nr 14/5, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000215465. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wglądu w moje dane osobowe, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rejestracji i prowadzenia Profilu w Cyklopedii oraz dla realizacji mojego uczestnictwa w Zawodach. Oświadczam, że dane podane w procesie rejestracji Profilu w Cyklopedii oraz w ramach zgłoszenia na zawody są prawdziwe.
  9. Zobowiązuję się potwierdzić niniejsze Oświadczenie na piśmie w wypadku dokonania przeze mnie zgłoszenia do udziału w którejkolwiek edycji Zawodów, zgodnie z przewidzianą procedurą zgłoszenia w ramach regulaminu danej edycji Zawodów.

O cookies
Cyklopedia/3w4u.eu - Web Designrysynek malarstwo Kraków kursy przygotowawcze ASP szkoly plastyczne grafika formy architektura wnetrz rysunku malarstwa krakowieGaleria Rekodziela: torebki bizuteria kolczyki odziez z plótna hand made rekodzielo artystyczne wykonane recznie malowane zrobione na drutach lale misie prezent kraków robioneChoochoo Train for Toddlers, choo, learn, counting, numbers, educational, taps, rail, education, children, child, kids, boys, train, tracks, railroad, preschool, steam, locomotive, top, funny, simple